szkolenia
     Regulamin szkoleń on-line

1. Zasady i definicje

Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line DATAflor oferowanych przez dystrybutora oprogramowania w Polsce firmę Green Fingers s.c.

Wyjaśnienie pojęć:
Organizator - Green Fingers s.c., ul.Madalińskiego 8, 70-101 Szczecin - firma odpowiedzialna za organizację i przebieg szkoleń.
Uczestnik - osoba fizyczna, firma jednoosobowa lub pracownik firmy który zgłasza chęć uczestnictwa w szkoleniu.
Szkolenie – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora

2. Zgłoszenie

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do Organizatora przez Uczestnika wypełnionego formularza wstępnego zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu. Formularze dostępne są przy zamówieniach szkoleń.
Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu szkolenia.

3. Wpis na listę uczestników

 • W ciągu 2 dni roboczych od wysłania do Organizatora formularza wstępnego zgłoszenia i potwierdzenia chęci uczestnictwa w szkoleniu, Uczestnik otrzyma (za pośrednictwem poczty elektronicznej) potwierdzenie rejestracji jako uczestnik szkolenia wraz z informacją o dokonaniu opłaty,
 • Dokonanie opłaty jest jednoznaczne z akceptacją terminu szkolenia,
 • Po wpłynięciu środków za szkolenie na konto Organizatora rezerwowany jest wstępnie ustalony termin,
 • Przed terminem szkolenia Uczestnik, który poprawnie wypełnił formularz oraz zrealizował płatność za szkolenie otrzyma na wskazany adres e-mail szczegółowe informację na temat dostępu do aplikacji szkoleniowej w tym:
  • date i godzina szkolenia,
  • dostęp do narzędzi za pomocą których przeprowadzone zostanie szkolenie,
  • fakturę
 • W wyjątkowych przypadkach Organizator ma prawo zmienić termin szkolenia.

4. Płatność

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności jednoznacznie wskazującej na osobę zamawiającą szkolenie (osoba prywatna, firma). Płatność powinna być dokonana przelewem na konto Organizatora:

 • numer rachunku: 69 1140 2004 0000 3502 3376 2377 BRE Bank SA

na podstawie zamówienia otrzymanego od Organizatora nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika/nazwę firmy. W przypadku odwołania szkolenia, kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w terminie 7 dni roboczych, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika. Faktura za szkolenie zostanie wysłana w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu kwoty na wskazanym koncie.

5. Rezygnacja

 • Złożenie w formie pisemnej lub elektronicznej rezygnacji z udziału w szkoleniu nie później niż 5 dni przed terminem szkolenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 • W przypadku złożenia rezygnacji później niż 4 dni przed terminem szkolenia, Uczestnik zostaje obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności finansowej, w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Uczestnika lub braku obecności Uczestnika na szkoleniu.
 • W przypadku braku możliwości udziału w szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w szkoleniu innego Uczestnika.
 • W przypadku przerwania szkolenia w trakcie jego trwania Organizator nie ponosi opowiedzialności zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny szkolenia.

6. Wymagania techniczne

 • Szkolenie odbywa się w formule on-line z wykorzystanie sieci Internet.
 • Wymagane jest posiadanie przez Uczestnika łącza dostępowego do Internetu o szybkość transmisji minimum do/od komputera Abonenta 1024/256 kb/s.
 • Zalecane jest aby podczas szkolenia łącze Uczestnika nie było obciążane przez innych użytkowników co może prowadzić do zakłóceń i utrudnień w komunikacji pomiędzy komputerami Uczestnika i Organizatora,
 • Nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia jeżeli Uczestnik korzysta z dostępu mobilnego do Internetu przy użyciu modemów GSM (sieci komórkowych),
 • Komputer Uczestnika musi być wyposażony w głośniki i mikrofon lub słuchawki z mikrofonem oraz dowolną przeglądarkę internetową,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Uczestnika,
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

7. Informacje dodatkowe

 • Każdy Uczestnik otrzymuje przygotowany przez Organizatora materiał szkoleniowy na adres e-mail w formacie PDF.
 • Każdy Uczestnik po odbytym szkoleniu otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu szkolenia, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 • Szkolenia stanowią zebrany zestaw zagadnień i materiałów dydaktycznych, które są osobistymi opiniami Organizatora w związku z czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dalsze użycie zaprezentowanych na szkoleniach informacji.

8. Postanowienia końcowe

Niniejsze Regulamin szkoleń on-line stanowi integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejszy Regulamin rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Regulamin szkoleń on-line obowiązuje od dnia 1 września 2011 roku.